ಜಿಪಂ, ತಾಪಂ ಚುನಾವಣೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ
ಸಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 20-02-2016 , ಪುಟ 7

ಜಿಪಂ, ತಾಪಂ ಚುನಾವಣೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ

ಸಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 20-02-2016 , ಪುಟ   7
ಸಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 20-02-2016 , ಪುಟ 7

Leave a Reply