ಜಾರ್ಜ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 13-07-2016 , ಪುಟ 3

ಜಾರ್ಜ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 13-07-2016 ,  ಪುಟ 3
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 13-07-2016 , ಪುಟ 3

Leave a Reply