ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ದು ಯಾರೆಂದು ಹೇಳಿ?
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20-6-2019 , ಪುಟ 7

ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ದು ಯಾರೆಂದು ಹೇಳಿ?

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20-6-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply