ಜೆಡಿಎಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎನ್ನಬೇಡಿ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 3-9-2018 , ಪುಟ 7

ಜೆಡಿಎಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎನ್ನಬೇಡಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 3-9-2018 , ಪುಟ 7

Leave a Reply