ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ,ರತನ್  ಸಿಂಗ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 9-3-2017 , ಪುಟ 5

ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ,ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 9-3-2017 , ಪುಟ 5

Leave a Reply