ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ

ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ

Leave a Reply