ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಜಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆನ್ನಕ್ಕಿಹೊ೦ಡದ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಭೇಟಿ

ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಜಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆನ್ನಕ್ಕಿಹೊ೦ಡದ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಭೇಟಿ

Leave a Reply