ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾ೦ವಿಯ ದಲಿತ ಕೇರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ- ಆಲೂರಿನ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾ೦ವಿಯ ದಲಿತ ಕೇರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ- ಆಲೂರಿನ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

Leave a Reply