ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖ೦ಡರೊ೦ದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ

ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖ೦ಡರೊ೦ದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ

Leave a Reply