ಜನಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ದಲಿತರ ಕೇರಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ

ಜನಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ದಲಿತರ ಕೇರಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ

Leave a Reply