ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರೂರ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಭೇಟಿ

ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರೂರ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಭೇಟಿ

Leave a Reply