ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಹಾಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಸಭೆ

ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಹಾಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಸಭೆ

Leave a Reply