ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ 8ನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಕಲ್ಲೂರಿನ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ