ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ 8ನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯ ಗಾಜಿಪೂರ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಭೇಟಿ

ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ 8ನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯ ಗಾಜಿಪೂರ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಭೇಟಿ

Leave a Reply