ಜನರಿಂದಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ: ಶ್ರೀಗಳ ಇಂಗಿತ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 03-11-2012, ಪುಟ 12

ಜನರಿಂದಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ: ಶ್ರೀಗಳ ಇಂಗಿತ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 03-11-2012, ಪುಟ 12

Leave a Reply