‘ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದೇನೆ’

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 31-03-2014, ಪುಟ 10
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 31-03-2014, ಪುಟ 10