‘ಜನಪರ ಶಕ್ತಿ’ ಅಭಿಯಾನದ ಎಲ್‌ಇಡಿ ವಿಡಿಯೋ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ

‘ಜನಪರ ಶಕ್ತಿ’ ಅಭಿಯಾನದ ಎಲ್‌ಇಡಿ ವಿಡಿಯೋ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ

Leave a Reply