‘ಜನಹಿತ ಮರೆತ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ’
ಆಂದೋಲನ 20-05-2016 , ಪುಟ 8

‘ಜನಹಿತ ಮರೆತ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ’

ಆಂದೋಲನ 20-05-2016 ,  ಪುಟ  8
ಆಂದೋಲನ 20-05-2016 , ಪುಟ 8

Leave a Reply