ಜನಧನ್ ಯೊಜನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸಿಕ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ
ಉದಯವಾಣಿ 28-03-2015, ಪುಟ 3

ಜನಧನ್ ಯೊಜನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸಿಕ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ

ಉದಯವಾಣಿ 28-03-2015, ಪುಟ 3
ಉದಯವಾಣಿ 28-03-2015, ಪುಟ 3

Leave a Reply