ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೈವಾಧೀನರಾದ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ನ ಶ್ರೀ ಸೋಮಳ್ಳಿ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ೦ಜಲಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೈವಾಧೀನರಾದ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ನ ಶ್ರೀ ಸೋಮಳ್ಳಿ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ೦ಜಲಿ

Leave a Reply