ಐಟಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ನೀತಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಗೆ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 20-9-2019 , ಪುಟ 9

ಐಟಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ನೀತಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಗೆ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 20-9-2019 , ಪುಟ 9

Leave a Reply