ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 26-10-2015, ಪುಟ 16
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 26-10-2015, ಪುಟ 16