ಇನ್ನಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾನಲ್ಲ , ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಉದಯವಾಣಿ 07-04-2015, ಪುಟ 3

ಇನ್ನಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾನಲ್ಲ , ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ಉದಯವಾಣಿ 07-04-2015, ಪುಟ 3
ಉದಯವಾಣಿ 07-04-2015, ಪುಟ 3

Leave a Reply