ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೊಸ ನೀತಿ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ: ಸಿಎಂ
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 20-9-2019 , ಪುಟ 1

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೊಸ ನೀತಿ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ: ಸಿಎಂ

 

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 20-9-2019 , ಪುಟ 1
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 20-9-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply