ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ : ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 20-9-2019 , ಪುಟ 5

ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ : ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 20-9-2019 , ಪುಟ 5

Leave a Reply