ಇಂದು ತೆಂಕಿಲದಲ್ಲಿ ‘ಕುಮ್ಕಿ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ-ರೈತರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ’
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 6-02-2016 ,ಪುಟ 1

ಇಂದು ತೆಂಕಿಲದಲ್ಲಿ ‘ಕುಮ್ಕಿ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ-ರೈತರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ’

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 6-02-2016 ,ಪುಟ   1
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 6-02-2016 ,ಪುಟ 1

Leave a Reply