ಇಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಡೆದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ, ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶ.

ಇಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಡೆದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ, ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶ.

BSY at Mahila Samavesha

Leave a Reply