ಇಂದು ರಾಜ್ಯ  ಬಿಜೆಪಿ ಕಛೇರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಜೋಷಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಛೇರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಜೋಷಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

Dr. Syama Prasad Mukherjee Death Anniversary 23-6-2016 2

Dr. Syama Prasad Mukherjee Death Anniversary 23-6-2016 1

Leave a Reply