ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸಿ. ಎಲಿಗಾರ್ ರವರ “ನೀನೆಂಬೆ -ಅದು ನಾನಲ್ಲ !” ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ

ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸಿ. ಎಲಿಗಾರ್ ರವರ “ನೀನೆಂಬೆ -ಅದು ನಾನಲ್ಲ !” ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ

BSY 2

BSY 1

Leave a Reply