ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಫ಼ೆಡರೇಷನ್ ಆಫ಼್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಫ಼ೆಡರೇಷನ್ ಆಫ಼್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Leave a Reply