ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಭೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಭೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019

ಇಂದು ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply