ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ನೀರು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದೆ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 18-10-2019 , ಪುಟ 4

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ನೀರು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದೆ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 18-10-2019 , ಪುಟ 4

Leave a Reply