ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾದ್ರು ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ: ಸಿಎಂ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 27-1-2020 , ಪುಟ 10

ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾದ್ರು ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ: ಸಿಎಂ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 27-1-2020 , ಪುಟ 10

Leave a Reply