ಹೊಸಪುರ, ಹೊಸೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಪುರ, ನವಿಲೂರು, ಸೂರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ

ಹೊಸಪುರ, ಹೊಸೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಪುರ, ನವಿಲೂರು, ಸೂರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ

Leave a Reply