ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 28-6-2019 , ಪುಟ 4

ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 28-6-2019 , ಪುಟ 4

Leave a Reply