ಹಿಂದೂ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ ಬಾಲಿಶವಾದದ್ದು
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 12-3-2017 , ಪುಟ 8

ಹಿಂದೂ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ ಬಾಲಿಶವಾದದ್ದು

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 12-3-2017 , ಪುಟ 8

Leave a Reply