ಹಿಂದೆಯೂ ಮೂವರು ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಯಕರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 7-5-2017 , ಪುಟ 9