ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಜಮೀನು: ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಂಸದ ಬಿಎಸ್ ವೈ ತಾಕೀತು
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 13-4-2017 , ಪುಟ 3

ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಜಮೀನು: ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಂಸದ ಬಿಎಸ್ ವೈ ತಾಕೀತು

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 13-4-2017 , ಪುಟ 3

Leave a Reply