ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿದ್ದರೆ: ಬಿಎಸ್ವೈ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 22-4-2019 , ಪುಟ 7

ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿದ್ದರೆ: ಬಿಎಸ್ವೈ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 22-4-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply