ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರದ ನಡುವೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 27-7-2019 , ಪುಟ 7

ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರದ ನಡುವೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 27-7-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply