ಹಲಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸವಣ್ಣದೇವರ ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಹಲಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸವಣ್ಣದೇವರ ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Leave a Reply