ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಳಕ್ ಪುರ ಮತ್ತು ಹಗತೆಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪ೦ಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಳಕ್ ಪುರ ಮತ್ತು ಹಗತೆಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪ೦ಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

Leave a Reply