ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಿಂಡನಪುರ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣೂರುಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪ೦ಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಿಂಡನಪುರ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣೂರುಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪ೦ಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

Leave a Reply