ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ನೇನೆಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ನೇನೆಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

Leave a Reply