ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಾಲತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ