ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ನಿರ೦ಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೋಡ್ ಶೋ

ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ನಿರ೦ಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೋಡ್ ಶೋ

Leave a Reply