ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ ಮತ್ತು ಭೀಮನಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ ಮತ್ತು ಭೀಮನಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

Leave a Reply