ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೊಟೇಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಿಟ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೊಟೇಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಿಟ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

Leave a Reply