ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿಕ್ಕಾಟಿ ಮತ್ತು ರಾಘವಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ