ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಇಲ್ಲ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 12-7-2017 , ಪುಟ 5

ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಇಲ್ಲ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 12-7-2017 , ಪುಟ 5

Leave a Reply